Strona główna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
Przetargi
Projekt w roku 2017
Projekt w roku 2014
Projekt w roku 2013
Projekt w roku 2012
Projekt w roku 2011
Projekt w roku 2010
Projekt w roku 2009
Aktywny samorząd
Projekt w latach poprzednich
Skąd pomysł?
Materiały do pobrania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
Aktualności
Zakończenie akcji Wakacje z Muszkieterami[29 Lipca 2018]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie serdecznie dziękuje za zgłoszenie przez sklep Intermarche i Bricomarche z naszego terenu do udziału w projekcie Fundacji Muszkieterów „Wakacje z Muszkieterami”. W 2018 r. po raz pierwszy wzięliśmy udział w akcji charytatywnej „Wakacje z Muszkieterami”. Fundacja Muszkieterów wraz z właścicielami sklepów Intermarche i Bricomarche już po raz trzeci organizowała taką akcję. Dzięki tej inicjatywie dzieci z rodzin niezamożnych oraz rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyjechały na wakacje.
Do projektu Fundacji Muszkieterów „Wakacje z Muszkieterami” zostaliśmy zgłoszeni przez sklep Intermarche i Bricomarche z naszego terenu. W ramach współpracy do udziału w projekcie zgłosiliśmy 4 dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, które wyjechały na bezpłatne kolonie. Zakwalifikowane dzieci wypoczywały w Parku Rozrywki Julinek, w samym sercu Kampinoskiego Parku Narodowego. Motywem przewodnim kolonii była „Wakacyjna Akademia Talentów”. Fotorelacja na stronie:
http://pamietnik.but.waw.pl/category/wakacje-z-muszkieterami-2018/julinek-turnus-1/
...

czytaj »

Wakacje z muszkieterami[8 Czerwca 2018]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że w 2018 r. po raz pierwszy weźmie udział w akcji charytatywnej „Wakacje z Muszkieterami”. Fundacja Muszkieterów wraz z właścicielami sklepów Intermarche i Bricomarche już po raz trzeci organizuje taką akcję. Dzięki tej inicjatywie dzieci z rodzin niezamożnych oraz rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyjadą na wakacje. Do projektu Fundacji Muszkieterów „Wakacje z Muszkieterami” zostaliśmy zgłoszeni przez sklep Intermarche i Bricomarche z naszego terenu. W ramach współpracy do udziału w projekcie mogliśmy zgłosić 4 dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, które wyjadą na bezpłatne kolonie. Zakwalifikowane dzieci wypoczywać będą w Parku Rozrywki Julinek, w samym sercu Kampinoskiego Parku Narodowego. Motywem przewodnim kolonii będzie „Wakacyjna Akademia Talentów”. Więcej informacji o całej akcji na stronie http://www.wakacjezmuszkieterami.pl/
...

czytaj »

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd[5 Czerwca 2018]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego, że od 10 maja 2018 rokuzostał uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu pn. AKTYWNY SAMORZĄD finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski należy składać do dnia 30 sierpnia 2018 roku. Zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu, skalę oceny merytorycznej wniosków, druki wniosków, wkładek do wniosków, dotyczących poszczególnych obszarów pomocy i załączników można znaleźć na stronie internetowej powiatowego centrum pomocy rodzinie www.pcpr-ciechanow.pl w zakładce: aktywny samorząd. Druki wniosków wraz wkładkami i załącznikami można otrzymać również w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 p. 101. Zachęcamy do zapoznania się z wymienionymi dokumentami. Zapraszamy do składania wniosków....

czytaj »

Infomarcja o powołaniu Inspektora Ochrony Danych[25 Maja 2018]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w PCPR powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą następującego adresu poczty elektronicznej: iod@pcpr-ciechanow.pl...

czytaj »

Informacja o uchwaleniu planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej[3 Kwietnia 2018]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że w dniu 26 marca 2018 roku Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwaliła (uchwała Nr V/30/180/2018 ) plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych w 2018 roku przez powiat ciechanowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2018 roku w obszarze rehabilitacji społecznej będą realizowane: dofinasowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (dzieci i młodzież niepełnosprawna, dorosłe osoby niepełnosprawne), dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (dzieci i młodzież niepełnosprawna, dorosłe osoby niepełnosprawne), dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (dziecii młodzież niepełnosprawna do 24 roku życia, ucząca się, nie pracująca), dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego, dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Ciechanowie.
...

czytaj »

Aktywny Samorząd - Moduł II[7 Marca 2018]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Realizator pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" informuje, że już od dnia 05 marca 2018 roku uruchomiono przyjmowanie wniosków na Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: - w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie),
- a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi. Termin przyjmowania wniosków upływa w przypadku:
- wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 do dnia 30 marca 2018r,
- wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 do dnia 10 października 2018r. Ponownie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi warunkami dofinansowania określonymi w dokumencie pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2018 roku", dostępnym pod adresem: www.pfron.org.pl. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd 2018 wraz z załącznikami znajdują się na stronie PCPR w Ciechanowie w zakładce: Aktywny Samorząd 2018....

czytaj »

Program Aktywny Samorząd w 2018 r.[26 Lutego 2018]

Zarząd PFRON uchwałą nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku przyjął dokument pn „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Zachęcamy osoby zainteresowane programem do zapoznania się z dokumentem pod adresem: www.pfron.org.pl. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w 2018 roku w programie „Aktywny Samorząd”. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- Zadanie 2: - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2: - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiada...

czytaj »

Zaproszenie do składania oferta na dostawę dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego[7 Listopada 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły zawiera załącznik pn. "Wybór oferty" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie publikuje "Informację z otwarcia ofert" w niniejszym postępowaniu. Szczegóły zawiera załącznik pn. "Informacja". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. dostawa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego. Szczegóły zamówienia zawierają załączone dokumenty....

czytaj »

PCPR poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej[20 Października 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie p o s z u k u j e: osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej i niezawodowej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie. Rodzinę zastępczą mogą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które: dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej; nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona; wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku , gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, ci zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb; nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ...

czytaj »

PCPR ogłasza nabór wniosków w ramach projektu Aktywny Samorząd 2017[5 Czerwca 2017]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2017 - Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową). Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 15 maja do 30 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów pokój nr 101, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 8:00 do 16.00. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w linku „Aktywny Samorząd 2017" lub do pobrania w pokoju nr 101, w godzinach pracy Powiatowego Centrum. W 2017 roku, w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I:
- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprz...

czytaj »

następna strona »
Aktualności | Archiwum